DEMOKRATI


Vi vil opprettholde myndighetsalder for å ha stemmerett i Norge. Stemmeretten skal gjelde for norske statsborgere og ikke begrenses til bestemte etniske grupper, da disse ivaretas av demokratiske folkevalgte organer i Norge. 


  • Vi ønsker å avvikle Sametinget

  • Vi vil ha et fortsatt monarki i Norge med konge og dronning


  • Norsk folkerettsparti vil at Høyesteretts dommere og dommere i lavere retter skal utnevnes av Stortinget


  • Vi vil gjeninnføre den gamle juryordningen (avviklet av Stortinget juni 2017). Når minst 1/3 av Stortingets medlemmer krever det, skal Høyesterett uttale seg om hvorvidt en bestemmelse er i strid med Grunnloven, Menneskerettigheter eller Konvensjoner
  • Norsk Folkerettsparti er opptatt av å ivareta norske kristne verdier, dersom en annen religionsutøvelse praktiseres, skal dette være i overenstemmelse med Norges Grunnlov


  • Vi vil ha 2 forvaltningsnivåer, kommuner og Storting. Partiet vil avvikle fylkestingene og Sametinget i Norge


  • Norsk Folkerettsparti vil ha folkeavstemninger i de saker hvor det er av stor betydning for befolkningen. Folkeavstemning kan også benyttes der hvor innbyggerne anser saker som har stor betydning for lokalsamfunnet. For å avholde folkeavstemning må det være underskrevet av minst 15 % av de stemmeberettigede der hvor folkeavstemning er aktuell