BARNEVERN


Norsk Folkerettsparti vil at det skal gjennomføres store endringer i det norske barnevern!


Vi vil se på praksisen som blir brukt i barnevernet i dag og være part i å finne gode arbeids maler som blir fulgt for å styrke rettighetene til foreldre og barn.
    • Alle kommuner skal ha barnepsykolog ansatt med minst ett årsverk i barnevernet


    • Vi vil legge ned Fylkesnemndene, slik at rettspraksisen overføres inn i norske rettssaler
    • Vi vil endre Personvernloven, slik at ansatte i kommunenes barneverntjeneste kan straffes etter Straffeloven for sine handlinger


    • Vi vil endre utdanningsløpet fra (heltid 3 år og deltid 3+1 år, hvor det siste året kun er undervisning) til en 5årig utdanning. Dette innebærer undervisning og praksis i hele utdanningsperioden


    • Vi mener det må settes krav som til kandidater som søker seg inn i forsvaret, politiet, som pilot o.l. Dette for å sikre både holdninger, etikk etc