HELSETJENESTER


Helse og omsorg er et av landets viktigste sekorer og et stort satningsområde. 

 • Norsk Folkerettsparti ønsker å beholde fastlegeordningen i primærhelsetjenesten, men vi vil at kommunene ansetter flere leger under ordningen slik at pasientlisten ikke blir overdrevet lang

 • Vi vil ha kvalitet blant legene i ordningen og kvantitet på pasientlistene

 • Vi vil ha stykkprisfinansiering i eldreomsorgen, slik at den enkelte kan bestemme selv hvor man vil bo og heve disse tjenestene

 • Norsk Folkerettsparti vil fortsatt ha praksis på fritt sykehusvalg. Vi vil at kommunene skal samordne vedr rehabilitering, slik at pasientene føler større trygghet etter utskrivelse fra sykehus og samtidig vil dette være ressurssparende for kommunene

 • Vi mener tilbudet i habiliteringstjenesten skal tilfredsstille etterspørselen av tjenesten til brukerne
 • Norsk Folkerettsparti vil stimulerer til en mer rettferdig ordning vedr tilskudd til fysioterapeuter i kommunene

 • Vi vil stimulere til et godt tilbud for rus- og psykiatripasienter, samt styrke ettervernet

 • Norsk Folkerettsparti vil at psykebil i rus og psykiatritjenesten innføres som et permanent tjenestetilbud i alle kommuner. Overføringer fra staten til kommunene på disse feltene skal øremerkes

 • Vi vil opprettholde lokalsykehusene for akuttbehandling i hele landet, der det er forsvarlig å drifte og behandle pasienter

 • Vi vil at pasienter som trenger livsnødvendig og livsforlengende medisiner skal få denne behandlingen. Det skal ikke handle om et økonomisk spørsmål. Sykehusene slik det er i dag, må prioritere medisinsk behandling og dette har ført til at trengende pasienter ikke får den livsnødvendige behandlingen grunnet ressursprioritering. Det bør være den behandlende lege som vurdere pasienters behov for ulike dyre og særskilte medisiner
 • Vi vil legalisere Cannabis og hasj som godkjent legemiddel som smertelindrende medisiner utskrevet av fastlege under kontrollerte former


 • Norsk folkerettsparti vil tillate eggdonasjon og vi mener dette skal likestilles med sæddonasjon


 • Norsk Folkerettsparti støtter stamcellebehandling. I de tilfeller denne behandlingen velges skal pengene følge pasienten uavhengig av behandlingsted. Pasienter med kroniske smerter skal kunne velge stamcellebehandling som alternativ behandlingsmetode.Vi mener det må satses mere på forskning og utvikling på Norges egne forskningsprodukter i legemiddelindustrien

 • Norge bør endre på organdonorsystemet, man må registrere seg i et nei-register om man ikke ønsker å være organdonor