NAV


Norsk Folkerettsparti vil ha flere i arbeid og færre på trygd.


  • Vi vil bidra til et sikkert sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten for de som trenger det

  • Vi mener det må være opp til arbeidsgiver om man ønsker medlemskap i OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) eller KLP

  • Vi ønsker ikke en samordning vedr alders og etterlattepensjon. Vi mener det er urimelig at det er inntektsbasert, da pensjonen som hovedregel blir lavere med den gjenlevede sin inntekt

  • Norsk Folkerettsparti stiller seg bak dagens uføreordning med en hovedregel der uføretrygden skal utgjøre 66% av pensjonsgivende inntekt. Den skal ikke settes lavere enn 3,3 G for gifte/samboende, 3,5 G for enslige og 4,5 G for unge uføre

  • Det kan gis barnetillegg for enslige med barn under 18 år

  • Graden for uføre må ikke være lavere enn 25%. Uføreprosenten graderes oppover etter varig sykdom, skade eller lyte

  • Vi mener at de som er ufør og ung ufør skal ha samme rettighet når man reiser utenlands over en periode

  • Norsk Folkerettsparti vil reversere AAP-ordningen tilbake til slik den var før 1. januar 2018

  • Norsk Folkerettsparti vil at behandlingstiden i Nav, der hvor det søkes om %-oppjustering av allerede innvilget uførepensjon, ikke skal overskride 2 måneder behandlingstid

  • Norsk Folkerettsparti vil at pleiepenger skal innvilges der hvor mennesker ønsker å pleie sine barn, foreldre og søsken. Dette fordi vi mener det vil være en stor ressursbesparelse for samfunnet. Dette være seg for de som ville ha vært plassert i institusjoner, alders- og sykehjem. Dette vil også bidra til at helsetjenesten vil være mere tilgjengelig og kunne utføre sitt arbeid på en mere tilfredsstillende måte

  • Norsk Folkerettsparti vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik mulighet til arbeid som mennesker uten nedsatt funksjonsevne

  • Vi vil at alle kommunale og statlige institusjoner skal tilrettelegge sine bygg, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke støtes ut av arbeidsmarkedet