TRANSPORT

& KOMMUNIKASJON


Norsk Folkerettsparti vil rehabilitere det eksisterende veinettet i Norge for å bedre sikkerheten, samtidig som det bygges nye veier. Vi mener dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte enn det blir gjort i dag.


 • Norsk Folkerettsparti vil at staten skal stå for all finansiering av utbygging av nye og eksisterende riksveinett, med 2/3 av statlige avgiftsinntekter på kjøretøyene og disse skal øremerkes. Dette vil medføre reduksjon av bompengefinansiering

 • Vi vil at utbyggingen av infrastrukturen i Norge skal gjøres av norske entreprenører som har kompetanse, erfaring og utstyr som tåler det norske klimaet

 • Vi vil at videre drift av vedlikehold på veinettet skal utføres av aktører lagt ut på anbud og skal finansieres med resterende 1/3 av øremerkede statlige avgiftsmidler fra kjøretøyene

 • Norsk Folkerettsparti vil at tilbudet på kollektivtrafikk ute i distriktene forbedres, slik at transporttilbudet forenkler hverdagen for folk flest. Vi mener dette vil bidra til et mere miljøvennlig alternativ. Vi mener videre at et godt og velfungerende kollektivtilbud er like viktig ute i distriktene som i de større byene for å spare miljøet. Kollektivtrafikken bør finansieres av staten med 25% for å redusere både bruken av biltrafikk ute i distriktene og i større byer med stor forurensing

 • Norsk Folkerettsparti mener det er viktig å legge til rette for landtransporten i Norge. Norge er et langstrakt land og vi er avhengig av at transporten sikres på vei for å komme til jernbaneterminaler, flyterminaler, containerhavner og ut til sluttbruker

 • Norsk Folkerettsparti mener at 2/3 av overskuddet til Vy sammen med tildelte midler fra statsbudsjettet skal gå til utbygging og vedlikehold av jernbanespor, dette for å øke kapasiteten til persontransport og godstransport på skinner

 • Vi mener at jernbanetransporten ikke skal være et statlig monopol. Vi vil at det åpnes opp for at flere norske aktører kan ta opp konkurransen på dette området

 • Norsk Folkerettsparti mener at førerkortopplæringen i Norge har en stor økonomisk belastning for den som skal ta førerkortet. Vi mener dette gjelder spesielt for førerkort på bil, buss, lastebil og vogntog. For at alle skal ha lik mulighet mener vi staten må gå inn og sette et øvrig tak på kostnadene. Vi mener at med denne ordningen vil vi kunne få en større rekrutering til drosje, buss- og lastebilnæringen, som igjen vil kunne gi flere arbeidsplasser i Norge og mere skattekroner tilbake til kommunene, fylkeskommunene og staten

 • Norsk Folkerettsparti vil at staten skal åpne opp for fri konkurranse med anbud for utvikling, drift og vedlikehold av flyplassene. Norge er avhengig av en velfungerende luftfart som frakter passasjerer og gods på en raskt og effektiv måte

 • Norsk Folkerettsparti vil at private og offentlige havner likestilles og at det gis gode rammebetingelser for at det skal kunne satses på ny infrastruktur for å imøtekomme dagens containerskip, lasteskip og passasjerskip

 • Vi vil at havneavgiften skal være lik i hele landet og til selvkost.

 • Norsk Folkerettsparti er for en strengere kabotasje. Dette er viktig for å sikre norske arbeidsplasser, for å hindre smugling og kriminelle handlinger og øke trafikksikkerheten