TRYGGHET FOR FOLKET

& EIENDOMSRETTEN


Norsk Folkerettsparti vil gi det norske folk en tryggere hverdag, sett i lys av det trusselbildet som har utviklet seg de senere år. Vi mener at trygghet i hverdagen omhandler folkets livskvalitet. For å skape en tryggere hverdag, må det ansettes flere polititjenestemenn, slik at behovet dekkes også i distrikts Norge.

  • Vi vil ha tilbake den gamle ordningen med lensmannskontor i kommunene, slik at mennesker har et sted å henvende seg når eksempelvis noe kriminelt har skjedd eller om det skal registreres dødsfall

  • Vi vil at påtalemyndigheten skal raskt følge opp de saker som er ferdig etterforsket av politiet. Det skal ikke være noen form for strafferabatt, henleggelser der hvor det er en kjent gjerningsmann eller grunnet kapasitetsproblemer i etaten

  • Vi vil ha ned soningskøene. Dette gjennomføres ved at private aktører eller at andre land tilbyr soningskapasitet som staten kjøper, men har ansvaret for. Alternativt skal ikke-etniske nordmenn sone i sitt hjemland

  • Vi vil at domstolene skal gjøre en sikker, rask og rettferdig behandling, slik at rettsikkerheten til enkeltmennesket ivaretas

  • Vi vil arbeide for opprettelse av et eget statlig/ kommunalt omsorgsorgan som ivaretar offeret og pårørende

  • Vi vil at forebyggende arbeid skal prioriteres gjennom barnehage, skole, SFO, helsesøster, barnevern og politi

  • Partiet ser på samfunnssikkerhet og beredskap som viktig, slik at vi fortsatt kan leve trygt i et av verdens tryggeste land

  • Partiet vil at folket skal ha rett til å verne om sin eiendomsrett