UTDANNING


Norsk Folkerettsparti mener utdanning er viktig for den enkeltes yrkesvalg og fremtid. Utdanning bidrar til vidreutvikling i dagens samfunn og den enkelte kan i de fleste tilfeller sørge for seg selv økonomisk. Arbeidsmarkedet krever utdannelse, etterutdannelse og de med yrkesfaglig bakgrunn i arbeidslivet. • Norsk folkerettsparti setter krav til pedagogisk utdannet personell i SFO og SFO skal være gratis da alle skolebarn i alder 1. – 4. trinn skal ha samme mulighet og motta leksehjelp

 • Nynorsk skal være et valgfritt sidemål der hvor man har bokmål som hovedmål. For de som praktiserer nynorsk som hovedmål skal bokmål være valgfritt

 • Fraværsgrensen i den videregående skole har vist mange positive sider. Norsk Folkerettsparti ønsker delvis å beholde den ved å innføre egenmelding for inntil 3 dager. Legeerklæring må leveres etter disse dagene. Dette skal gjelde for inntil 3 ganger i skoleåret. For elever under 18 år må foresatte underskrive egenmelding. Vi vil at førerkortopplæring må være fritatt fra ugyldig fravær i skolen

 • Norsk Folkerettsparti vil kun ha pedagogisk utdannede lærere i skolen og etterutdanning på lærere skal prioriteres

 • Norsk Folkerettsparti vil ha et 9-årig grunnskoleløp med oppstart fra 7 år. Vi vil at den gamle skolereformen skal gjeninnføres i grunnskoleutdanningen

 • Norsk Folkerettsparti vil at rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og videregående opplæring skal ha inngående kjennskap til den enkelte elev for rådgivning av utdanning og yrkesvalg

 • Vi vil at lærerevaluering skal gjennomføres på lik linje som elevevaluering på standardiserte skjemaer. Dette gjelder for alle trinn i skolen

 • Lærere som bryter med Opplæringsloven, skal lettere kunne fjernes fra sin stilling.

  Mobbeombud skal opprettes i alle skoler

 • Norsk Folkerettsparti skal stimulere til at fylkeskommunen prioriterer å åpne opp for å holde åpent på skoler der hvor det er internater i helgene. Vi vil også stimulere til at utbyggere bygger boliger for utleie til videregående skoleelever

 • Vi mener at yrkesskoleutdanning må være et større satsningsområde og det må ilegges større økonomiske rammer på dette utdanningsområdet. Videre mener vi at fylkeskommunene må legge til rette for flere lærlingeplasser og sørge for at lærlingene har de skolebøker som trengs under lærlingetiden for å kunne følge med teoretisk, på lik linje som i praksis.

 • Norsk Folkerettsparti mener det er avgjørende med en god og tilfredsstillende oppfølgingstjeneste, slik at vi minsker risikoen for at elever dropper ut av skolen

 • Norsk Folkerettsparti vil at PPT skal ha vedtaksmyndighet, slik at elever som trenger tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning får utdelt de hjelpemidler som PPT mener eleven trenger

 • Norsk Folkerettsparti vil innføre fritt skolevalg og det skal være stykkprisfinansiering av skoleelever enten det være seg i offentlig eller privat skole.