POLITIKKEN


Alkohol & tobakk

Norsk Folkerettsparti vil arbeide for å redusere avgiftsnivået på salg av alkohol og tobakk, slik at det ikke fører til smugling inn til landet.


Vi mener at opplysningsplikten ligger hos staten for å ivareta helseperspektivet.


Partiet ønsker å legge til rette for liberalisering av røyke -og alkoholloven.

Avgifter

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for å redusere avgiftsnivået i Norge.

  Barnevern

  Norsk Folkerettsparti vil at det skal gjennomføres store endringer i det norske barnevern!

  BSU (boligsparing for ungdom)

  Vi vil øke beløpsgrensen fra kr. 25.000 til kr. 30.000 for årlig sparing for ungdom mellom 18 år og frem til det året du fyller 34 år.


  Arbeid & velferd

  Norsk Folkerettsparti vil ha flest ut i arbeidslivet. Det må legges til rette for arbeidstakere med daglige utfordringer. Vi mener det må opprettes flere IA-bedrifter for å få flere tilbake i arbeid.


  Vi ønsker å opprettholde dagens sykelønns- og dagpengeordning og arbeidsmarkedstiltak.


  Norsk Folkerettsparti vil at hver egenmeldingsperiode starter med 1 karensdag.


  Vi vil stimulerer til at velferdsordningene er gode, trygge og forutsigbare. Staten skal være en garantist for ordningene.


  Folketrygden må fortsatt bestå, slik at folket har en økonomisk trygghet.

  Bedriftbeskatning

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for lavere bedriftsbeskatning for små -og mellomstore bedrifter. Norske små -og mellomstore bedrifter konkurrerer med andre lavkostland.


  Vi mener at lavere bedriftsbeskatning i form av produksjon og tjenester, vil det føre til at bedriftene kan beholde mer av inntjeningen, som igjen vil gi økt produksjon og flere arbeidsplasser.


  Demokrati

  Vi vil opprettholde myndighetsalder for å ha stemmerett i Norge. Stemmeretten skal gjelde for norske statsborgere og ikke begrenses til bestemte etniske grupper, da disse ivaretas av demokratiske folkevalgte organer i Norge. 

  Et moderne samfunn

  I et moderne samfunn mener Norsk Folkerettsparti det er nødvendig og sunt med konkurranse mellom de offentlige og private aktørene. Partiet vil avvikle fylkeskommunene og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private.  Dyrevelferd & rovdyr

  Norsk folkerettsparti vil styrke dyrevelferden ved at kommunene pålegges å opprettholde et godt og tilfredsstillende dyrehelsepersonell.

  Norsk Folkerettsparti vil opprette dyrepoliti i hele landet.


  Rovdyr som bjørn, ulv, gaupe og jerv skal forvaltes på en bærekraftig måte. Vi mener det må være opp til den enkelte kommune hvordan de ønsker å ta ut rovdyret jf. fellingstillatelse.


  Vi ser ikke nødvendigheten med å ta i bruk SNO ved felling av rovdyr. Norges jeger -og fiskerforbund og Viltnemda i kommunene skal stå for fellinga.  Familiepolitikk

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for grunnleggende og verdifulle rammevilkår for barns oppvekst -og levevilkår.

  Vi vil arbeide for at barnehager, skoler, arbeidsplasser og infrastruktur er på plass i kommunene, for at det skal kunne bidra til innbyggervekst i fremtiden.

  Forsvarspolitikk

  Norsk Folkerettsparti ønsker og vil arbeide for et sterkt forsvar. Vi vil senke inntakskravene å se bort fra stigmatisering av de som søker seg ut.

  Vi ønsker et sterkt heimevern.

  Vi mener at forsvaret skal ivareta trussel- og terrorbildet i Norge sammen med politiet.


  Fiskeri-næringen

  Norsk Folkerettsparti mener at ressurser det er mulig å høste av i havet, som er nasjonale ressurser skal forvaltes av det norske folk. Vi mener at alle oppdrettsanlegg skal legges til land for å redusere utslipp fra næringen og for å unngå rømningslaks. 

  Vi vil at den strenge kontrollen langs Norskekysten skal opprettholdes.

  Fossil energi

  Norsk Folkerettsparti vil at fossile energikilder skal kunne brukes i husholdninger, næringsbygg og i samferdselssektoren til lavkost.
  Frihandel

  Norsk Folkerettsparti vil tillate frihandel av import -og eksportvarer over grensene. Partiet mener det er en usosial politikk med høye tollsatser på varer og vil arbeide for at denne fjernes over tid. Dette gjelder varer som ikke er produsert i Norge og på norskproduserte varer.


  Helsetjenester

  Norsk Folkerettsparti ønsker å beholde fastlegeordningen i primærhelsetjenesten, men vi vil at kommunene ansetter flere leger under ordningen slik at pasientlisten ikke blir overdrevet lang. Vi vil ha kvalitet blant legene i ordningen og kvantitet på pasientlistene


  Helse, omsorg & velferdsordninger

  Norsk Folkerettsparti mener at staten skal være garantist og bære det økonomiske ansvar for velferdstjenester i Norge. Partiet mener det skal være et klart skille mellom bestiller, betalings- og tjenestefunksjon. Brukeren må selv kunne velge fritt tjenesteprodusent.


  Norsk Folkerettsparti vil at elever i den videregående skolen ikke skal betale mere enn 30% av den ordinære konsultasjonsprisen hos lege.


  Vi vil at bruker- og pasientmedvirkning praktiseres til enhver tid.


  Norsk Folkerettsparti vil at det skal være like pasientrettigheter i helsetjenesten og spesialhelsetjenesten. Medisinering og tannhelsetjeneste er et eksempel på dette.
  IKT

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for at Norge skal ha et landsdekkende høyhastighets bredbåndsnett og mobilt nettverk. Vi mener dette fører til enklere næringsetablering i vårt langstrakte land og vil ivareta distriktene med arbeidsplasser.


  Staten bør bære store deler av det økonomiske ansvaret sammen med kommunene over fordelingen i statsbudsjettet som skal øremerkes IKT.  Integreringspolitikk

  Norsk Folkerettsparti vil ha likebehandling av etniske norske og innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

  For de som kommer til Norge er det viktig at de integreres ved å lære seg det norske språk, samfunnsfag, norsk kultur og forholder seg til norske lover og regler.


  Kultur & idrett

  Norsk Folkerettsparti mener det er viktig å ivareta vår norske kulturarv, slik at den ikke blir glemt i det moderne samfunn.


  Vi vil stimulerer til å ivareta, samt støtte opp økonomisk om frivillige kulturaktiviteter for barn og unge.


  Norsk Folkerettsparti vil fjerne NRK-lisensen og vil ikke innføre mediaavgift. Pressestøtten vil vi fjerne.


  Vi vil ha et godt tilbud med oppdaterte folkebiblioteker. Museer i Norge mener vi er viktig å ivareta for å kunne vise til norsk historie og kulturarv.


  Vi vil ha ett morsmål som skal praktiseres i Norge og det skal være NORSK!
  Innvandring, asylsøkere, flyktninger & familiegjenforening

  Norsk Folkerettsparti vil ha innvandringsstopp til Norge og en streng og kontrollert innvandring av asylsøkere.


  Klima & miljø

  Norsk Folkerettsparti vil stimulere til et godt klima og et miljø som ikke er forurenset. Vi vil arbeide for å følge opp de krav som er fremsatt gjennom EU/ EØS- avtalen.


  Landbruk

  Norsk Folkerettsparti vil være med å legge til rette for god og trygg norsk matproduksjon. Vi vil arbeide for at bonden skal ha muligheten til å selge egne produserte produkter på det åpne markedet. Bonden må stå fri til å bestemme over jordarealet og den produksjonen den ønsker selv.


  Likestilling & enkeltmenneskets frihet

  Norsk Folkerettsparti er imot et sorteringssamfunn, alle skal behandles med likeverd uansett kjønn, religion og etnisk bakgrunn.


  Partiet vil arbeide for å få avviklet kjønnskvotering etter dagens lovgiving.


  Enkeltmenneskets valgfrihet er viktig for å ikke få forringelse av livet. Norsk Folkerettsparti vil at den enkelte skal bestemme over eget liv og ta ansvar for sine egne handlinger.


  Enkeltmennesker som tar sine egne valg, vil kunne stimulere til et mangfold, konkurranse og gi gode løsninger. Selvrespekt for den enkelte vil øke det grunnleggende velfungerende samfunn.  Markedsøkonomi

  Norsk Folkerettsparti vil at næringslivet skal kunne etablere seg etter de rammebetingelser som myndighetene har bestemt.


  Næringslivet må kunne stå fritt til å produsere og handle på det nasjonale og internasjonale markedet. Dette vil bidra til å skape en sunn markedsøkonomi, med konkurranse og forbrukeren får sin etterspørsel tilfredsstilt.


  Menneskerettigheter

  Norsk Folkerettsparti vil til enhver tid legge til grunn menneskerettighetene i politiske saker. Dette innebærer bl.a. retten til ytringsfrihet, trosfrihet og eiendomsrett.


  Alle ansatte innen offentlig forvaltning skal stilles til ansvar når det er begått lovbrudd etter straffeloven.


  Norge & verden for øvrig

  Norsk Folkerettsparti vil verne om norske interesser og ha respekt for norsk grunnlov, samt etterleve de grunnleggende menneskerettigheter og konvensjoner.
  Mennesker som bor alene

  Norsk Folkerettsparti vil se på ordninger rundt kostnader og hvilke løsninger, samt avgifter og gebyrer for aleneboende.

  Vi vil at aleneboere skal føle likeverd som gifte og samboende. Det skal være en rabattordning på kommunale og statlige avgifter -og gebyrer (eks. staten- dokumentavgift og tinglysningsgebyr) for aleneboer med lavere inntekt enn 4G.

  NAV

  Norsk Folkerettsparti vil ha flere i arbeid og færre på trygd.

  Vi vil bidra til et sikkert sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten for de som trenger det.


  Personbeskatning

  Norsk Folkerettsparti vil ha et mer rettferdig skattesystem og større bunnfradrag som bidrar til at folket kan leve bedre av egen inntekt. Vi vil gjeninnføre skatteklasse 2 for enslige med barn under 18 år, uføre og pensjonister.


  Petroleumsnæringen

  Norsk Folkerettsparti er av den oppfatning av at petroleumsnæringen er av betydelige verdier og utgjør en viktig inntektskilde i norsk økonomi. Derfor vil partiet fortsatt arbeide for fortsatt drift og stimulere til å motvirke negativ utvikling av produksjonen.


  Det må fortsatt satses på ny teknologi for utvinning av olje og leteareal, samt utvinning til gassproduksjon.


  Sosiale ytelser & arbeidsinnvanndring

  Norsk Folkerettsparti vil at sosiale ytelser skal utbetales til norske statsborgere.


  De som mottar sosiale ytelser skal settes ut i arbeid, foruten der hvor helseperspektivet er så klart dokumentert at man ikke har hverken arbeidsevne eller restarbeidsevne.


  Kommunene har ansvaret for sysselsetting av de som mottar sosiale ytelser i Norge, med de overføringer staten må tilføre kommunene, for å være sitt ansvar bevisst i henhold til å bidra til arbeidsplasser.


  Tannhelse

  Norsk Folkerettsparti vil at tannhelse skal ses på som en del av kroppen og ikke ha egen refusjonsordning slik det er i dag.


  Dagens ordning mener vi skal avvikles og samordnes inn i helsesektoren.


  NFp skal på sikt arbeide for en total samordning i henhold til egenandelstak både for helsetjenesten og tannhelsetjenesten.


  Vi vil at mennesker som tjener under 3G skal ha gratis tannhelsetjeneste. Videre ønsker vi å opprettholde god tilgjengelighet på tannlegevaktordning.  Skatter & avgifter

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for lavere skatter og avgifter, da nivået i Norge ligger meget høyt.


  Partiet mener at eiendomsskatt, formueskatt, flyseteavgift, omregistreringsavgift og dokumentavgift må avskaffes.  Statsbudsjettet

  Norsk Folkerettsparti mener at det årlige statsbudsjettet skal forvaltes etter gode politiske føringer etter vedtak gjort av Stortinget.


  Dette er en økonomiramme som skal komme hele den norske befolkning til gode i et langsiktig perspektiv.  Transport & kommunikasjon

  Norsk Folkerettsparti vil rehabilitere det eksisterende veinettet i Norge for å bedre sikkerheten, samtidig som det bygges nye veier. Vi mener dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte enn det blir gjort i dag.


  Norsk Folkerettsparti vil at staten skal stå for all finansiering av utbygging av nye og eksisterende riksveinett, med 2/3 av statlige avgiftsinntekter på kjøretøyene og disse skal øremerkes.


  Dette vil medføre reduksjon av bompengefinansiering.

  Vi vil at utbyggingen av infrastrukturen i Norge skal gjøres av norske entreprenører som har kompetanse, erfaring og utstyr som tåler det norske klimaet.


  Trygghet for folket & eiendomsretten

  Norsk Folkerettsparti vil gi det norske folk en tryggere hverdag, sett i lys av det trusselbildet som har utviklet seg de senere år. Vi mener at trygghet i hverdagen omhandler folkets livskvalitet.

  Utenriks

  Norsk Folkerettsparti vil styrke og effektuere bistand til norske virksomheter og norske borgere i utlandet.

  Verdiskapning

  Norsk Folkerettsparti vil arbeide for økt verdiskapning i hele landet, gjennom å tilrettelegge for nystartede og eksisterende bedrifter i kommunene med fullverdig bredbåndsutbygging, mobil dekning og infrastruktur.


  Utdanning

  Norsk folkerettsparti setter krav til pedagogisk utdannet personell.


  Vannkraft & fornybarenergi

  Norsk Folkerettsparti vil at all energi produsert i Norge skal tilfalle den norske forbruker til lavkostpris før den eksporteres til Europa.


  Vi vil rehabilitere gamle eksisterende vannverk før det blir innvilget utbygging av vindmølleparker av utenlandske selskaper i Norge. Ved utbygging av vindmølleparker er det ønskelig i sjø og ikke på land.


  Verdiskapning & velferd

  Norsk Folkerettsparti er for en velfungerende markedsøkonomi. Dette vil stimulere til et godt velferdssamfunn og god verdiskapning. Det er viktig å skape tillit mellom næringslivet, innbyggerne og offentlige myndigheter.


  Folkets trygghet i hverdagen er avgjørende for en sunn økonomisk vekst og utvikling.


  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Godta" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapslene gjelder for alle våre nettsider med addresse .norskfolkerettsparti.no

  Les mer
  Godta